Polityka Prywatności

 • Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa powierzonych nam informacji z uwagi na doniosłe znaczenie tajemnicy zawodowej.

Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług. 

Dokument ten stanowi mapę wymogów, zasad, i regulacji ochrony danych osobowych w PrimoVoto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 001), Al. Jerozolimskie 81 lok 7.10

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich produktów, usług, treści, funkcjonalności, technologii lub funkcji oraz wszystkich powiązanych stron internetowych, witryn mobilnych lub innych usług internetowych lub aplikacji, które oferujemy.

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Kim jesteśmy? 

Administratorem Twoich danych jest PrimoVoto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 001), Al. Jerozolimskie 81 lok 7.10, który świadczy usługi na Twoją rzecz, dalej: Administrator.

Jakie dane zbieramy na Twój temat?

Dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie w formularzu kontaktowym.

Podczas zgłaszania nam prośby o kontakt w celu zapoznania się z naszą ofertą i korzystania ze świadczonych przez nas usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje: 

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do nawiązania z nami kontaktu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. chat, komunikator internetowy, telefon.

Dodatkowe dane osobowe.

W trakcie korzystania z naszych usług, możesz zostać poproszony o podanie następujących dodatkowych danych osobowych:

 • adres;
 • kod pocztowy;
 • miasto;
 • oraz inne dane, niezbędne do świadczenia naszych usług na Twoją rzecz w tym dane dotyczące roku zawarcia umowy kredytowej oraz nazwę banku z jakim taka umowa została zawarta. Dodatkowo możesz zostać poproszony o przesłanie skanu swojej umowy kredytowej i załączników oraz aneksów.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji.

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego, zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi przedstawicielami lub specjalistami.

Dane, które gromadzimy automatycznie, kiedy korzystasz z naszych usług elektronicznych (formularz kontaktowy).

Cookies.

Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami EMU oraz przechowywania wyboru preferencji językowych. “Cookies” to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych usług elektronicznych lub niektóre części strony internetowej mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo.

Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł.

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych), które możemy łączyć z danymi osobowymi, które zbieramy od Ciebie. W szczególności dotyczy to następujących informacji:

Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane są od dostawców usług analitycznych, jak np. Google Analytics 360, do celów statystycznych i analizy korzystania z naszych Usług, ulepszania naszych usług i marketingu online.

Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Czy pozyskujemy dane od dzieci? 

Nasze usługi nie są skierowane do dzieci i osób poniżej 18 roku życia, świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 18 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 1. jest to niezbędne do realizacji i rozliczenia umowy o świadczenie przez nas naszych usług na Twoją rzecz;
 2. jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, ulepszaniu naszych usługoraz na dochodzeniu przysługujących nam roszczeń i obronie przed potencjalnymi cudzymi roszczeniami;
 3. jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego. 

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych. 

W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności? 

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie www.uratowani.com, a dodatkowo możemy Cię o tym poinformować za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Twoje prawa 

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań. 

Sposób realizacji Twoich praw.

W związku z tym, że troszczymy się o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów żądania dotyczące realizacji Twoich praw powinny zostać zgłoszone na adres e-mail primovoto@uratowani.com 

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. 

Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych.

Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. 

Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). 

Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności. W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. 

Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych). 

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli udzieliłeś nam zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych na podstawie odrębnych przepisów, również masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. 

Czas realizacji żądań.

Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż 30 dni. W takim wypadku poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania. 

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt e-mail primovoto@uratowani.com 

Komunikacja i marketing

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości chat, video czat, email, SMS lub telefoniczne. 

Jeśli zostawisz nam dane kontaktowe, skorzystamy z nich, żeby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub przedstawić Ci ofertę, w zależności od celu pozostawienia danych. Dane osobowe osób korzystających z formularzy kontaktowych przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia żądanej przez Ciebie pomocy lub informacji, w tym oferty handlowej. 

Komunikację marketingową możesz w szczególności otrzymywać, gdy zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji, w szczególności wyrażając swoją zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w tym poprzez złożenie wyraźnego żądania jej uzyskania lub pozostawienia swoich danych w tym celu.

W sytuacji, gdy nie jesteś jeszcze naszym Klientem, a Twoje dane osobowe uzyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł (np. CEIDG, innych stron internetowych) lub od podmiotów trzecich, wykorzystujemy je w celu zapytania o możliwość przedstawienia oferty w formie elektronicznej lub telefonicznej. Wykorzystując Twoje dane osobowe pozyskane z publicznie dostępnych źródeł podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich praw i przekazania Ci wszystkich niezbędnych informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych. Oferta marketingowa zostanie Ci przedstawiona wyłącznie, gdy wyrazisz na to swoją odrębną zgodę. 

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-mail primovoto@uratowani.com

Komu udostępniamy Twoje dane?

Do realizacji wyżej wskazanych celów, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: 

Podmioty trzecie świadczące usługi.

Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszą działalnością, a także w celu utrzymania i monitorowania naszych usług np. przechowywanie danych w chmurze. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), jak i poza nim. 

Przeprowadzamy kontrole naszych dostawców i wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy na to, aby nasi dostawcy przetwarzali Twoje dane osobowe do własnych celów. W ramach naszej współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami. 

Dostawcy usług marketingowych i analitycznych.

W celu ulepszania naszych usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, takich jak Google Analytics 360, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób korzystają z naszych usług oraz w celu ulepszania naszych usług a także wspierania naszego marketingu online i reklam opartych na zainteresowaniach. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację.

Podmioty powiązane.

Możemy udostępniać Twoje informacje innym podmiotom powiązanym, czyli podmiotom prawnym lub spółkom zależnym bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez nas, gdzie posiadamy ponad 50% praw głosu lub ma prawo do kontrolowania podmiotu. W przypadku niektórych operacji biznesowych wykorzystujemy nasze doświadczenie, korzystając ze wspólnych zasobów w różnychpodmiotach zależnych. Robimy to, aby zapewnić możliwie najlepsze usługi, w tym ulepszenie produktów, obsługę klienta, ochronę i bezpieczeństwo oraz analizy biznesowe. Oznacza to, że być może będziemy musieli udostępniać Twoje dane osobowe.

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych. 

Przekazywanie danych do państw trzecich

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, gwarantujemy, że podobnypoziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższychzabezpieczeń:

 1. Przekażemy Twoje dane osobowe tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Adequacy of the protection of personal datain non-EU countries.
 2. Korzystając z usług określonych dostawców, możemy posługiwać się umowamizatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym takąsamą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Model contracts for the transfer of personal datato third countries.

Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane? 

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym Klientom jak najwyższej jakości usług.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych. Po zakończeniu świadczenia usług,Twoje dane będą również przetwarzane przez 5 lat od końca roku kalendarzowego (maksymalnie prawie 6 lat) z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości oraz przepisów podatkowych. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań umownych, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do dochodzenia roszeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych. 

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. Stale oceniamy stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitorujemy wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by:

 1. chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem;
 2. identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa naszej strony;
 3. minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy. 

Celem zapewnienia integralności i poufności danych, wdrożyliśmy procedury umożliwiającedostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne, ze względu na wykonywane przez te osoby zadania.

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich 

Nasza strona może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając naszą stronę internetową. 

Kontakt 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres primovoto@uratowani.com

Nie trać cennego czasu na przeglądanie poradników w Internecie! Skontaktuj się z nami uzyskaj odpowiedź na wszystkie pytania i zacznij realnie działać!

01-204 Warszawa
kontakt@uratowani.com
9:00 - 17:00